§1 PRZEDMIOT REGULAMINU / REGULATION

1.Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Hotelu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w Hotelu. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
The Statute defines the rules of service provision, liability and accommodation in the area of the Hotel and it is integral part of the contract concluded by the signing the registration card, as well as by making a reservation and advance payment or full payment for the stay in the Hotel. Guests confirm that they are acquainted with the Statute and accept all conditions.

2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Hotelu Dąbrowski.
The regulations are applied to all Guests staying at the Hotel Dąbrowski.

3. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji hotelowej.
The Hotel regulations are available to read at the Reception.

§2 DOBA HOTELOWA/ HOTEL DAY

1.Pokoje hotelowe są wynajmowane na doby hotelowe.
The rooms are reserved for a hotel day.

2. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 12:00 dnia następnego.
Hotel day starts at 2 p.m. and ends at 12:00 am on next day.

3. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien poinformować Recepcje jak najszybciej. Hotel może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi) lub w przypadku Gości nie przestrzegających obowiązującego regulaminu.
If the Guests want to stay longer, they should inform Reception as soon as possible. The Hotel may refuse to extend the stay when it is fully booked or if the Guests do not comply with the rules.

4. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Hotelu w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.
The Hotel can refuse to extend the Guests’ stay at the Hotel when the Guests did not make the full payment for the previous stay.

§3 REZERWACJA I MELDUNEK / RESERVATION AND CHECKING IN

1.Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej
The Guests can be checked in at the Reception on the basis of a document that contains a photograph and after signing the check-in card.

2. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli okres zapłaty za pobyt nie minął.
Only Guests with the reservation are allowed to stay in the room and they are not allowed to pass the room to other people, even though the stay they paid for, has not finished yet.

3. Osoby niezameldowane w Hotelu mogą gościnnie przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7:00 do godziny 22:00. Po godzinie 22.00 należy uiścić opłatę za pobyt osoby.
Visitors should leave the Hotel before 10 p.m. or the Guests would be required to pay for the visitor’s stay at the Hotel

4. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu naruszył Regulamin, wyrządził szkody na mieniu hotelowym lub mieniu Gości, pracowników Hotelu lub innych osobach przebywających w Hotelu.
The Hotel may refuse to accept the Guests who violated the Hotel regulations during their previous stay, or caused damage to the Hotel or other guests’ property as well as the Hotel staff or other people residing in the Hotel.

5. W przypadku nieodwołania rezerwacji pokoju do godziny 18:00 w dniu przyjazdu lub w przypadku niedotarcia Gościa w zaplanowanym terminie do Hotelu, zaliczka nie zostaje zwrócona.
The deposit is not refunded in case of cancellation of the reservation after 6 p.m. and non-arrival.

6. W przypadku nieodwołania rezerwacji pokoju oraz niedotarcia Gościa do godziny 18:00 w dniu przyjazdu hotel ma prawo anulować rezerwację.

In case the reservation is not cancelled and the guest/guests do not arrive to the hotel by 18:00 on arrivle day, the hotel has right to cancel the reservation.

7. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, Hotel nie zwraca opłaty za daną dobę hotelową.
In case of cancellation during the hotel stay, the Hotel does not refund the payment for the day the cancellation is made.

8. W celu anulowania lub zmiany dokonanej rezerwacji należy skontaktować się z recepcją telefonicznie +48 33 841-14-82 bądź pisemnie na adres mailowy: recepcja@hoteldabrowski.pl
In order to cancel or change your reservation, please contact the reception by phone
+48 33 841-14-82 or by writing to the e-mail address: recepcja@hoteldabrowski.pl

9. Anulacja rezerwacji jest bezpłatna z wyjątkiem rezerwacji wykonywanych przez ww.booking.com, gdzie jest to określone regulaminem lub w przypadku innych/grupowych rezerwacji objętych umową.
Cancellation of the reservation is free, except for reservations made by www.booking.com, where it is specified in the regulations or in the case of other / group reservations covered by the contract.

§4 USŁUGI/ SERVICES

1.Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
The Hotel provides services in accordance with its category and standard.

2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie do Recepcji, co umożliwi pracownikom poprawę standardu świadczonych usług.
In case of any objection concerning the services provided by the Hotel, the Reception should be notified about this fact as soon as possible.

3. Hotel ma obowiązek zapewnić Gościom:
The Hotel is obliged to provide the Guests with:

– warunki do komfortowego i spokojnego wypoczynku,
– conditions for comfortable and peaceful relaxation

– bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gościu,
– safe residence, including security of information about the Guests;

– profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Hotelu,
– professional and polite staff of all hotel services;

– sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie.
-cleaning the room and repairing the equipment during the absence of the Guests, or in their presence if they wish.

4. Dodatkowo na życzenie Gościa, Hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
If the Guests wish, the Hotel can provide them with Free Hotel Services, such as:

– udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
– giving information about stays and journey

– budzenie o wyznaczonej godzinie,
-wake-up calls,

– przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w depozycie hotelowym w czasie pobytu Gościa w Hotelu z zastrzeżeniem § 6 ust. 4 Regulaminu,
– keeping money and properties in the Hotel’s safe during the stay in accordance with the restrictions stated in the Statute,

– przechowanie bagażu Gościa,
-safe-keeping of the luggage.

– zamawianie taksówki.
– calling a taxi

§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI/ THE GUESTS’ RESPONIBILITY

1. Dzieci poniżej 14-nastego roku życia powinny znajdować się na terenie Hotelu pod sopieką osoby dorosłej. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
Children under 14 should be accompanied by an adult person. Adult person is responsible for any damage resulting from the operation of the children in the Hotel.

2.Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
The Guest takes the full financial responsibility for any damage of the hotel’s technical equipment and facilities resulting from their fault or their visitors’ fault.

3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Hotel może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Hotelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Hotelu.
In case of breaching of the terms and conditions of the Statute, the Hotel may refuse to provide services to the person who violates them. Such person is obliged to promptly respond to the demands of the Hotel, settle the claim for past benefits, pay for any damage and to leave the Hotel.

4. Rodzice są zobowiązanie do nadzoru swoich dzieci (osób poniżej 18 roku życia) i ponoszą pełną odpowiedzialność za ich zachowanie i bezpieczeństwo na terenie hotelu.

§6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ HOTELU/ THE HOTEL’S RESPOSIBILITY

1. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług.
The Hotel is not responsible for any loss or damage to properties of people staying at the hotel.

2. Hotel odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną wyłącznie, jeśli przedmioty te zostały oddane na przechowanie do depozytu hotelowego.
The Hotel is responsible for damage to money, documents or properties unless given to the Hotel for safe keeping by the Guests.

3. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu hotelowego przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w depozycie.
The Hotel has the right to refuse safe-keeping of items in the safe, such as: valuables, considerable sum of money, dangerous items and properties which are too big to be kept in the safe.

4. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych i niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu hotelowym czy poza terenem Hotelu.
The Hotel is not responsible for any damage and loss of the car or any kind of vehicle belonging to the Guests as well as items left in the vehicle regardless of leaving them at the hotel parking lot or not.

§7 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH/ RETURN OF THE ITEMS LEFT IN THE HOTEL

1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.
All the items left by the Guests can be sent to the indicated address at the expense of the Guests.

2. W przypadku nieotrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Hotel przechowa powyższe przedmioty przez okres trzech miesięcy a artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.
In case of not receiving the information about sending left items back, the Hotel keeps them for period of three months. Groceries are kept by 24 hours.

§8 CISZA NOCNA/ BED TIME

1.W Hotelu obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00 rano.
Bed time in the Hotel starts at 10 p.m. and ends at 7:00 a.m.

§9 REKLAMACJE/ COMPLAINTS

1.Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.
The Guests have the right to make a complaint if any deficiencies in the quality of service are identified.

2. Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja.
All complaints are received at the reception desk.

3.Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług. Reklamacje po wyjeździe gościa nie będą uwzględniane.
Complaints should be made as soon as possible when the failure of services provided occurs.
Complaints after guest’s departure will not accepted.

§10 POSTANOWIENIA DODATKOWE/ ADDITIONAL STATEMENTS

1.Hotel akceptuje obecność zwierząt. Zwierzęta mogą przebywać na terenie Hotelu za dodatkową opłatą. Jednakże właściciel jest zobowiązany do opieki nad zwierzęciem w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla innych Gości i personelu. Gość ma obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę na terenie Hotelu.
Pets are accepted by the Hotel at the additional price. The Guests are obliged to take care of their pet in order to not present a threat to other Guests and the staff. In addition, the Guests are obliged to clean up pet waste left at the Hotel.

2. W Hotelu i jego bezpośrednim otoczeniu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu poza wyznaczonymi miejscami, przeznaczonymi do tego celu.
Smoking is not allowed in the Hotel, except for designated areas outside.

3. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez Hotel Dąbrowski, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Hotel.
The Guests are obliged to give consent for their personal data to be processed for the purposes of Hotel Dąbrowski.

4. Przy akceptacji warunków rezerwacji wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów promocyjnych i marketingowych.
When accepting the registration, you consent to the processing of personal data for promotional and marketing purposes.

5. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Hotelu, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości Hotelu.
It is not allowed to make an extend noise, cause unpleasant smell and any other kinds of behaviour that could disturb or cause damage to the Guests.

6. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach hotelowych i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalność i bezpieczeństwo korzystania.
Guests are not allowed to make any changes to hotel rooms or equipment, except for minor changes in furniture and equipment, without compromising their functionality or safety.

7. Informujemy, że Administratorem Pana/Pani danych osobowych pozyskanych od Pana/Pani lub ze strony internetowej czy od osoby z organizacji w ramach której Pan/Pani funkcjonuje jest Irena Grygiel& Jerzy Mikołajczyk S.C., ul. Garbarska 16, 32-600 Oświęcim 

We inform, that the Administrator of Your personal data gathered from You or an internet website or from a person working for an organization you are part of is Irena Grygiel& Jerzy Mikołajczyk S.C., ul. Garbarska 16, 32-600 Oświęcim.

8. Wykonanie rezerwacji przez stronę internetową nie gwarantuje jej potwierdzenia. Potwierdzenie wysyłane jest po uprzednim zweryfikowaniu liczby dostępnych pokoi. W przypadku braku wybranych przez Państwa pokoi, otrzymają Państwo informację zwrotną o tym fakcie wysłaną na podany w formularzu adres e-mail

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress